Účinné látky pre výkonnosť športovca i na liečebné účely

Účinné látky pre výkonnosť športovca i na liečebné účely


Mnohí Å¡portovci dnes nie sú spokojní so svojím výkonom, silou a objemom svalov. Využívajú nieÄo, Äo dvíha ich sebavedomie – steroidy. Každý Å¡portovec je vÅ¡ak úplne iný a výber vhodných prostriedkov treba zvážiÅ¥ individuálne a maximálne zodpovedne. Veľkým otáznikom je tiež zdravotný stav jedinca, na ktorý by mal prihliadaÅ¥ v prvom rade.

Existujú rôzne anaboliká s rôznou úÄinnosÅ¥ou

Ak vám momentálne robí starosÅ¥ tvar a objem vaÅ¡ej postavy, môžu byÅ¥ pre vás zaujímavé Å¡túdie a prieskumy, ktoré triezvo hodnotia steroidy a ich úÄinok na Äloveka.
Porovnajte si jednotlivé kategórie steroidov a získajte obraz o tom, aký efekt môžete oÄakávaÅ¥. V prvom rade sa zamyslite, aké výsledky chcete dosiahnuÅ¥ a poctivo zvážte prínosy a riziká.